คลังเก็บป้ายกำกับ: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

Watpaknam.bkk ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 12 ภาพ 6 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 17:19 น. · ภาพอันเป็นมงคล . ๖ ก.พ. ๒๕๖๐ ๑๖.๓๐ น. Cr.เอก นาน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์) กราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์)
พาน ดอกไม้ ธูปเทียน พิสุทธิ์ ไพ ศาล
กราบสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ไปรักษาอาการอาพาธ ยังศิริราช มากราบลา

สาธุ

สามัญชน
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

http://wp.me/p7UiOl-bH
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ประยุทธ์ ปยุตฺโต, สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, ช่วง วรปุญฺโญ, สมเด็จช่วง
อ่านเพิ่มเติม