คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 8, 2017

H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana 8 มกราคม 2017 เวลา 8:00 น. · รูปภาพบนไทม์ไลน์

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ พระชันษา ๓๐ ปี ฤดีกาล

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฯ
ในรัชกาลที่ ๙ จ อ ม ก ษั ติ ริ ย์
สิ ริ วั ณ ณ ว รี น า รี รั ต น์
พระ ธิ ดา รั ช ก า ล ปั จ จุ บั น

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม สามัญชน
๘ มกราคม ๒๕๖๐
🐸🐧🐔🐢🐛🐝🐠🍀
http://wp.me/p7UiOl-8N
พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ, Sirivannavari Nariratana
อ่านเพิ่มเติม