คลัีงเก็บรายวัน: ธันวาคม 7, 2016

Dr.Kriengsak Chareonwongsak เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 7 ธันวาคม 2016 เวลา 5:21 น. · เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
เจริญ ๓๘ พระชันษา
พั ช ร กิ ติ ย า ภ า
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นีี้

เกล้ากระหม่อม ขอถวาย
พระพรชัยมงคลฉายรังสี
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญดี
มี พระพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์

มี พระชันษา ยิ่งยืนนาน

บทร้อยกรอง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม

สามัญชน
๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
🙏❤️💋😘🐸🐢🐠🐬🐞🌐🌀🌏
http://wp.me/p7UiOl-6s

พระเจ้าหลานเธอ, พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, เจริญพระชันษา
อ่านเพิ่มเติม